Вътрешни правила

1. Харта на клиента

2. Етичен кодекс

3. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Регионална здравна инспекция - Перник

4. Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки

5. Вътрешни правила за документооборот и деловодна дейност на РЗИ-Перник

6. Вътрешни правила за работа с предложения, сигнали и жалби и специална защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения

7. Вътрешни правила за противодействие на корупцията в РЗИ - Перник

7. Мисия и Визия