Достъп до обществена информация

1. Закон за достъп до обществена информация

2. Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РЗИ _ Перник:

Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация

3. Решения за достъп до обществена информация:

Отчет за постъпилите през 2022 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2021 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2020 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2019 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2018 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2017 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2016 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2014 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2013 година в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

 Отчет за постъпилите през 2012 година в РЗИ - Перник  заявления за достъп до обществена информация

4. Образци на документи

5. Разходи по предоставяне:

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 ОТ 29.11.2011 Г. НА МФ ОТНОСНО: ЧЛ. 115 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

На основание чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

НАРЕЖДАМ:

I. Определям следните нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по Закона за достъп до обществена информация според вида на носителя:
1. дискета - 1 брой – 0,50 лв.;
2. CD - 1 брой – 0,50 лв.;
3. DVD - 1 брой – 0,60 лв.;
4. разпечатване – 1 стр. (А4) – 0,12 лв.;
5. ксерокопие - 1 стр. (А4) – 0,09 лв.;
6. факс - 1 стр. (А4) – 0,60 лв.;
7. видеокасета - 1 брой – 3,25 лв.;
8. аудиокасета - 1 брой – 1,15 лв.;
9. писмена справка - 1 стр. (А4) – 1,59 лв.;
II. Стойностите по т. I не включват ДДС.
III. Отменям Заповед № 10 на министъра на финансите от 10.01.2001 г.
IV. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2012 г.

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ: (п) С. Дянков

6. Повторно предоставяна информация

7. Отчети по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ

8. Обща информация:

Регионална здравна инспекция – Перник
Гр. Перник, ПК 2300, обл. Перник, ул.”Миньор” 15, ет. 1, стая № 101
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
тел. 076/60 18 81
работно време: 08.30 – 17.00ч.
понеделник-петък

Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта за сферата на дейност на РЗИ - Перник през 2023 г. и форматите, в които е достъпна

 

Политика за защита на личните данни