Достъп до обществена информация

Закон за достъп до обществена информация

Предоставяне на достъп до обществена информация

Ред за подаване на искания за достъп до обществена информация и исканията за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване:

1. Заявление за достъп до обществена информация се подава в установеното за РЗИ - Перник работно време от 8.30 ч. до 17.00 ч. на фронт офис за административно обслужване - гр. Перник, ул. "Миньор" №15.

2. Заявлението може да се подаде и по електронен път на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

3. Приемането на устни запитвания се извършва на телефон 076/60 18 81.

4. Обществената информация се предоставя след издадено решение на директора на РЗИ - Перник за предоставяне на достъп до обществена информация.

5. Формите за предоставяне на обществена информация са:

5.1. преглед на информацията - оригинал или копие;

5.2. устна справка на телефон 076/60 18 81;

5.3. копия на хартиен носител;

5.4. копия на технически носител;

5.5. по електронна поща.

6. Разходите по предоставяне на обществената информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите със Заповед №ЗМФ-156 от 11.03.2022 г. и Наредба №Н-1 от 7 март 2022 г. за определяне на нормативи за заплащане на разходите по предоставяне на обществена информация (Обн. ДВ. бр.22 от 18 март 2022 г.).

7. Плащанията могат да се извършват на гишето за административно обслужване на РЗИ - Перник, намиращи се в гр. Перник, ул. "Миньор" №15, от 08.30 часа до 17.00 часа, в брой, чрез ПОС терминални устройства или по банков път: получател Регионална здравна инспекция – Перник, ЕИК: 176030794, Банкова сметка: BG61UBBS80023110735810

8. Срок за получаване на информацията: Съгласно чл. 28 от ЗДОИ до 14 дни от датата на постъпване на заявката. Срокът може да бъде удължен при условията на чл. 29-31 от ЗДОИ

Образци на документи:

1. Заявление за достъп до обществена информация (doc, pdf)

2. Решение за предоставяне/отказ на достъп до обществена информация

3. Протокол по чл. 35, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация

4. Протокол за приемане на устно заявление за достъп до обществена информация

5. Искане за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно ползване (doc, pdf)

Отчети по чл. 15 от ЗДОИ за постъпили в РЗИ - Перник заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2023 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2022 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2021 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2020 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2019 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2018 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2017 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2016 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2014 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2013 година заявления за достъп до обществена информация

Отчет за постъпилите през 2012 година заявления за достъп до обществена информация

 
Вътрешни правила за достъп до обществена информация в РЗИ - Перник
 
Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет сайта за сферата на дейност на РЗИ - Перник през 2024 г. и форматите, в които е достъпна
 
Списък на категориите информация в РЗИ - Перник, подлежащи на класификация като служебна тайна

 

Политика за защита на личните данни