Информация относно COVID - 19 във връзка с Великденските празници

Във връзка с организиране и провеждане на предстоящите Великденски празници  и с цел опазване живота и защита здравето на гражданите е от ключово значение стриктното спазване на основните противоепидемични мерки в храмовете и посещенията в домовете.

  • Задължително спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между всички лица;
  • Носене по време на службите на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички лица, с изключение на свещенослужителите;
  • Осигуряване на дезинфектант за ръце на входа на храма;
  • Извършване на дезинфекция на всички често докосвани повърхности, като маси, дръжки на врати, парапети, столове и други;
  • При възможност, редовно проветряване чрез естествена вентилация (отворени врати и прозорци);
  • Регулиране на потока и броя на лицата, които посещават храмовете;
  • Обособяване, доколкото е възможно, на еднопосочно движение в храмовете с отделни входни и изходни коридори;
  • Поставяне на видими места на информационни табли и др. относно правилата за движение в храма и основните противоепидемични мерки;
  • При възможност намаляване продължителността на църковната служба/ритуал.

Допълнително, отчитайки спецификата на ритуалите/службите и епидемичната обстановка от COVID-19 в страната, считаме за целесъобразно присъстващите лица да не докосват реликвите и да не целуват иконите.

Препоръчваме също да се избягва организирането на обществени и църковни мероприятия, свързани със струпването на много хора на закрити пространства.

При проява на симптоми на COVID-19 незабавно да се търси връзка с личен лекар или с Център за спешна медицинска помощ.

Считаме, че с общи усилия, споделена отговорност и съпричастност на всички граждани, ще бъде възможно да посрещнем в здраве и с вяра един от най-светлите християнски празници.