Информация относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Долни Раковец, община Радомир

Във връзка с установени отклонения в качеството на питейната вода в с. Долни Раковец, общ. Радомир, област Перник, РЗИ – Перник Ви уведомява:

При извършен мониторинг са установени отклонения в качеството на водата по микробиологични показатели – Колиформи и Клостридиум перфрингенс. За резултатите е уведомена общинската администрация на гр. Радомир. Връчено е предписание за задължителни хигиенни и противоепидемични мерки за възстановяване качеството на водата.

РЗИ – Перник Ви информира, че водата във водопроводната мрежа на с. Долни Раковец, община Радомир не отговаря на нормативните изисквания по микробиологични показатели и препоръчва същата да не се използва за питейни цели.  След възстановяване качеството на водата населението ще бъде уведомено своевременно.