Информация относно качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели в с. Долни Раковец, община Радомир

На 06.07.2021 г. служители на РЗИ – Перник взеха контролна проба вода за анализ от с. Долни Раковец, община Радомир. Резултатите от контрола съответстват на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.