На вниманието на гражданите от град Перник и селата от община Перник

С писмо ВиК – Перник информира Регионалната здравна инспекция, че в резултат на обилните валежи и топенето на снеговете, водата от дерето над ПСПВ Перник е излязла от коритото и е заляла намиращата се пред Пречиствателната станция за питейни води входяща шахта. В следствие на това, мътността на подаваната питейна вода се е увеличила над десет пъти и в момента е затруднено пречистването на водата, която се подава от станцията към града и околните села. За да се ограничи замърсяването на водопроводната мрежа, водата от язовир Студена е спряна до отстраняване на проблема. Възможно е водоподаването към част от потребителите да бъде преустановено. В момента се работи по отклоняване на водата от дерето и преустановяване на влизането й във водопроводната шахта, като проблемът ще бъде решен до няколко часа. Препоръчва се водата да не се използва за питейни нужди до края на деня.

В тази връзка в 14.30 ч. служители от РЗИ – Перник извършиха проверка на място и взеха проба питейна вода от ПСПВ – Перник-изход. Видно от Протокол №630/10.12.21 г. водата не отговаря по показател цвят и мътност.

На ВиК – Перник е дадена препоръка да бъде прекратено водоснабдяването до отстраняване на несъответствията и да се ограничи ползването на питейната вода до възстановяването на качеството на водата, съгласно Наредба №9 от 16.03.2001 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 РЗИ-Перник