На вниманието на жителите на Община Перник

Във връзка с възникналите несъответствия по параметри цвят и мътност на водата, предназначена за питейно-битови цели, служители на РЗИ – Перник взеха контролни проби вода от пет пункта в гр. Перник. След извършените лабораторни анализи по органолептични, физикохимични и микробиологични показатели се установи, че водата съответства на Наредба №9/2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели на МЗ, МРРБ и МОСВ.

Резултатите са отразени в Протоколи №0633-01-09/17.12.2021 г.; №0633-02-09/17.12.2021 г.; №0633-03-09/17.12.2021 г.; №0633-04-09/17.12.2021 г. и №0633-05-09/17.12.2021 г.