Информация до всички лица, подлежащи на редовно преосвидетелстване по повод получаване на пенсия

На основание чл. 56, ал. 2 от Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, РЗИ-Перник Ви уведомява, че се въвеждат нови изисквания за лицата подлежащи на редовно преосвидетелстване от ТЕЛК. 

       Необходими документи:

  1. Направление за ТЕЛК, въведено в Информационна система за контрол на медицинската експертиза /ИСКМЕ/ от личния/лекуващиялекар (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение);
  2. Заявление-декларация от лицето;
  3. Kопия на актуална медицинска документация, издадена след датата на последното експертно решение. 

Документите се подават на място в РКМЕ -Перник или чрез лицензиран пощенски оператор,  лично или чрез законен/упълномощен представител (не по-късно от един месец преди изтичане срока на експертното решение). Преосвидетелстването не се извършва служебно.