Информация, относно дейностите извършвани от здравно-консултативния център за майчино и детско здраве към МБАЛ „Р. Ангелова“, гр. Перник

Здравно-консултативния център за майчино и детско здраве извършва информационни, логистични и координационни дейности за деца с увреждания и хронични заболявания, на родилки и бременни с патология на бременността в хода на тяхното болнично лечение и /или амбулаторно проследяване.

В създадения Здравно-консултативен център се предоставят специализирани консултации от медицински и немедицински специалисти, включително  психологическа подкрепа и превенция на изоставяне на деца, на родилки, бременни жени с патология на бременността, деца с увреждания, деца с хронични заболявания, недоносени деца.    Консултациите са безплатни и се извършват на място в Здравно-консултативния център или в дома.

На територията на област Перник функционира един здравно-консултативен център:

  1. В МБАЛ „Р. Ангелова“ АД, гр. Перник - ул. „Брезник“ №2, партер
  2. Работно време: 8,30 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден
  3. Координатор на здравно-консултативния център - Ралица Николаева Петрова -тел. 076/68-82-83
  4. Регионален координатор на Националната програмата за подобряване на майчиното и детско здраве (2021 г.-2030 г.) – д-р Антоанела Малинова Иванова – тел. 076/60-70-80