Обучение на служителите от Регионална здравна инспекция – Перник на тема “Корупцията в контекста на съвременните предизвикателства пред държавната администрация. Новости в нормативната уредба и нейното прилагане”

В периода 14.10.2017 г. - 15.10.2017 г. се проведе обучение на служителите от Регионална здравна инспекция – Перник на тема “Корупцията в контекста на съвременните предизвикателства пред държавната администрация. Новости в нормативната уредба и нейното прилагане” с лектори Евгения Деянова - Прокурор Специализирана прокуратура и Тодор Миндиликов.
Целта на обучението бе:
- запознаване на служителите със същността и специфичните измерения на един от най - дебатираните проблеми, пред които е изправено нашето общество – корупцията и то не самоцелно, а в контекста на по-общия проблем - корупцията в професионалната сфера и по точно в държавните учреждения.
- повишаване разбирането за понятията закон, етика, морал и ценности.
- повишаване информираността на служителите относно същността, сферите, формите и моделите на корупционно поведение, срещани на различни равнища;
- повишаване на възможностите им за адекватна оценка на мотивите, корупционните действия и резултатите от подкупното поведение на недобросъвестни служители от различни сфери на социалната практика, постигането на разбиране и възможности за анализ на предпоставките, причините и факторите за доминирането на користни интереси сред определени групи служители от администрацията на държавните учреждения.
- осъзнаване на негативните последствия от корупционните практики.
- усъвършенстване и постоянно развитие на компетентността, професионалните знания, умения и квалификация на служителите за ефективно прилагане на целите на организацията и изграждане на система за противодействие, която съчетава правни, морални и политически аргументи, които оборват всички страхове “ползи” и твърдения за неизбежност на корупцията.