НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ НА УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЕРНИК

Информираме ви, че е изготвен нов проект за изменение и допълнение на Наредба №10 от 19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания (обн., ДВ, бр. 54 от 01 юли 2014 г.). Проектът е обявен за 30-дневно обществено обсъждане на интернет страницата на Министерство на здравеопазването и на Портала за обществени консултации към Министерски съвет като срока за обсъждане изтича на 21.01.2018 г., след което ще бъде обнародван в Държавен вестник до края на месец януари.

Във връзка с гореизложеното и с оглед на това, че началото на втория учебен срок е 07.02.2018 г., РЗИ – Перник ще приема седмични учебни разписания за оценка и заверяване след влизане в сила на новата наредба, но не по-късно от 10 дни след началото на учебния срок.