Информация за хората с увреждания

Съгласно чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза, при наличие на множество заболявания, хората с увреждания могат да изберат да бъдат освидетелствани/преосвидетелствани само по отношение на дефинитивни състояния (състояния, които не търпят промяна във времето).

Лицето може да подаде в Регионална картотека на медицинската експертиза (РКМЕ) декларация, че иска да бъде освидетелствано/преосвидетелствано само за уврежданията, които са дефинитивни състояния, като представи медицински документи, съдържащи резултати от медицински прегледи и изследвания, свързани само с тези увреждания. В тези случаи се определя пожизнен срок на инвалидност.