Информация относно методическо указание за имунизации при деца с хронични заболявания

Във връзка със Заповед № РД-01-71/16.02.2024 г. на Министерство на здравеопазването, относно утвърдено Методическо указание с препоръки за имунизации при деца с хронични заболявания, съгласно Приложение №10 към чл. 20, ал. 1 на Наредба№15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

      ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

  1. Наличието на хронично заболяване при дете само по себе си не е противопоказание за имунизация.
  2. Децата с хронични заболявания са с повишен риск от остри заразни болести. Това се дължи, както на по-честите контакти на децата с възможни източници на инфекция в лечебните заведения, така и на отслабената им имунна защита, поради спецификата на заболяването и/или провежданото лечение.
  3. Децата с хронични заболявания следва да бъдат имунизирани с всички допустими задължителни и препоръчителни имунизации, в съответствие с описаните в указанието препоръки и становище от съответен лекар специалист по заболяването.
  4. Лечебното заведение, в което е диагностицирано дете с хронично заболяване, вписва в епикризата при изписването му програма за последващите имунизации по антигени и срокове на ваксиниране.
  5. При необходимост, общопрактикуващият лекар се консултира с лекуващия лекар специалист по съответното заболяване по отношение на имунизациите, които трябва да се приложат на дете с хронично заболяване.

В цитираното методическо указание са обхванати подробно хронични заболявания в детската възраст, отразени са особености и широк спектър от данни и детайли. Дадена е възможност за правилна, професионална ориентация на всички лекари прилагащи имунопрофилактика.