На вниманието на ОПЛ и Лечебни заведения за болнична помощ на територията на област Перник

Относно:  Регистрирани лабораторно потвърдени случаи на морбили в страна

Във връзка с развитието на епидемичната обстановка в страната по отношение на морбили и необходимостта от изпълнение на противоепидемични мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяването, разпоредени в писмо Изх. № 16-00-20/14.02.2019 г., на Министъра на здравеопазването, Ви информираме:

  1. Всички общопрактикуващи лекари да направят преглед на имунизационния статус на населението от пациентската си листа на възраст от 13 месеца до 18 години, подлежащи на имунизация срещу морбили. Откритите неимунизирани лица и лица с непълен имунизационен статус незабавно да се обхванат с една доза комбинирана ваксина срещу морбили, паротит и рубеола, като не се допускат случаи на необосновано отлагане на ваксинацията. Имунизацията срещу морбили на подлежащите през 2019 г. лица да се извършва приоритетно.
  2. Вниманието на всички лекари в лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ да се насочи към ранното откриване на клиничните симптоми на морбили и организиране на необходимите действия за съобщаване, регистрация, изолация, диагностика и лечение.
  3. Всички случаи със симптоматика за морбили да се насочват за консултация с инфекционист, като по негова преценка според тежестта на състоянието се насочват за хоспитализация и лечение. Допълнително по епидемиологични и социални показания за хоспитализация да се насочват деца, особено в ранната възрастова група, живеещи в лоши битови условия, при които не може да се осъществи изолация и лечение в домашни условия, и при които рискът за развитие на усложнения и смъртен изход е голям.
  4. Лечебните заведения да прилагат стриктно противоепидемичните мерки за недопускане вътреболнично разпространение на морбили, вкл. пълен обем на стандартните и допълнителните предпазни мерки, приложими при инфекции, предавани по въздушно-капков път съгласно Наредба №3/8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол навътреболничните инфекции.
  5. Медицинският персонал на лечебните заведения за болнична помощ, обслужващ заболели, да е с данни за имунитет (след проведена имунизация срещу морбили или преболедуване). Медицинските специалисти без установен имунитет към вируса на морбили следва да се имунизират с трикомпонентна ваксина срещу морбили, паротит и рубеола съгласно Наредба № 4/2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа.
  6. Пробонабиране на серумни проби и изпращане в НРЛ „Морбили, паротит и рубеола“ на НЦЗПБ да се извършва на първите случаи от всеки нов взрив, възникнал без установена епидемична връзка, при стриктно спазване на приложената Инструкцията за събиране, съхранение и транспортиране до НРЛ „Морбили, паротит и рубеола’’, НЦЗПБ на клинични материали за лабораторна диагностика на морбили.

При промяна в епидемичната обстановка ще бъдете информирани своевременно, като мерките ще бъдат допълвани или отменяни в зависимост от развитието на ситуацията.

РЗИ-Перник