Водата, предназначена за питейно-битови цели в гр. Трън отговаря на нормативните изисквания

Във връзка с провеждания контролен мониторинг от РЗИ – Перник на водата, предназначена за питейно-битови цели и констатирани отклонения, съгласно Наредба №9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по микробиологични показатели (коли форми и ешерихия коли) в гр. Трън, ви предоставяме следната информация:

На 05.08.2019 г. е извършено повторно пробонабиране от водопроводната мрежа на гр. Трън. Резултатите от проведените изследвания на водата, отговарят на изискванията на Наредбата по микробиологични показатели.