Процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M90P001-1.015-0001, „Специализация в здравеопазването”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. (ОП РЧР)

Относно нова процедура за кандидатстване за финансиране по проект BG05M90P001-1.015-0001, „Специализация в здравеопазването”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси„ 2014-2020 г. (ОП РЧР)

Проектът ще подкрепи специализанти с професионална квалификация „лекар“, „лекар по дентална медицина“, „медицинска сестра“ и „акушерка“  за финансиране на обучението им за придобиване на специалност в системата на здравеопазването. Срока за изпълнение на проекта е удължен до края на 2023 г.

По проекта се изплащат предвидените в нормативната уредба такси за теоретично и практическо обучение и се предоставят стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност.

Всички специализанти, обучаващи се на места, финансирани от друг източник по реда на отменената Наредба № 34, могат да кандидатстват за финансиране по проекта. В тази връзка уточняваме, че в нормативната уредба вече е предвидена възможност специализантите, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34, да продължат обучението си на места, финансирани от друг източник, като подадат заявление до висшето училище, в което са записани за обучение за придобиване на специалност. В 7-дневен срок от подаване на заявлението висшето училище организира сключване на анекс към договора за обучение за промяна на вида на мястото, заемано от специализанта. По този начин, след промяна на вида на мястото, по проекта могат да кандидатстват и специализанти, приети на места срещу заплащане по реда на отменената Наредба № 34.

За специализантите по реда на действащата Наредба № 1, които се обучават на места, за които държавата финансира таксата за теоретично и/или практическо обучение, е допустимо предоставяне на стипендии за времето, през което специализантът не е получавал доходи от трудови възнаграждения или от упражняване на икономическа дейност. Съответно специализантите по Наредба № 1, за които Министерството на здравеопазването заплаща таксите за обучение, но които нямат доходи, могат да кандидатстват по проекта за получаване на стипендия.

Във връзка с удължения срок и разширената целева група по проекта е обявена четвърта процедура за подбор на специализанти. Процедурата е отворена постоянно до 30.09.2023 г. и всеки заинтересован специализант, който е лекар, лекар по дентална медицина, медицинска сестра или акушерка, може да кандидатства до 30.09.2023 г. онлайн чрез регистрация и подаване на заявление в интернет страницата на проекта www.specializanti-mh.info.

Лица за контакти: Антоанета Димова-координатор на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“ в Министерство на здравеопазването, телефон за връзка 02 93 01 266 и Павлина Христова, финансист на проекта и главен експерт в дирекция „Международни проекти и електронно здравеопазване“, телефон: 02 93 01 206.