Изменение и допълнение на Наредба 15 от 12 май 2005 г. за имунизациите в Република България (обн. ДВ. бр. 78, от 04.10.2019 г.).

Във връзка с въведените промени в Имунизационен календар на България и с цел правилно провеждане на националната имунизационна политика, Ви информираме в следните изменения и допълнения в Наредба 15:

За децата, родени след 31.12.2019 г. отпада приема на пневмококова ваксина на 3-месечна възраст. Схемата за имунизация срещу пневмококи става 2+1:

  • основна имунизация с 2 приема от втори и четвърти месец.
  • реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месецечна възраст, но не по-рано от 6 месеца след втория прием от основната имунизация.

Деца, родени до 31.12.2019 г. вкл. се имунизират срещу пневмококи по схема 3+1:

  • Основна имунизация с 3 приема от втори, трети и четвърти месец.
  • Реимунизация с 1 прием ваксина от 12-месецечна възраст, но не по-рано от 6 месеца след третия прием от основната имунизация.

За деца родени след 31.12.2008 г. отпада реимунизацията срещу туберкулоза, съответно и проба Манту на 11-годишна възраст.

Деца родени до 31.12.2008 г. вкл., с пропусната реимунизация на 11-годишна възраст срещу туберкулоза, се обхващат при първа възможност с ППД туберкулин и при отрицателна проба Манту с БЦЖ ваксина.

За деца родени след 31.12.2007 г. вкл. се въвежда реимунизация на 12-годишна възраст с три компонентна ваксина с намалено антигенно съдържание, съдържаща ацелуларна коклюшна компонента, срещу дифтерия, тетанус и коклюш (Тдка).

Деца родени до 31.12.2007 г. вкл., с пропусната реимунизация на 12-годишна възраст срещу тетанус и дифтерия, се обхващат при първа възможност с двукомпонентна адсорбирана ваксина с намалено антигенно съдържание на дифтерийна компонента срещу тетанус и дифтерия (Тд).

Лицата, подлежащи на задължителна имунизация или реимунизация, които отказват да бъдат имунизирани, удостоверяват отказа си при ОПЛ с подпис в амбулаторния лист (бланка МЗ-НЗОК № 1), в който се вписва МКБ код Z28.2 "Имунизация, непроведена поради отказ на пациента".

ОПЛ уведомява всички подлежащи на задължителни имунизации и реимунизации за вида и датата на поредната имунизация, по начин, който може да се удостовери (чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, на електронен адрес, чрез електронно съобщение на мобилен телефонен номер, писмена покана, подписан от пациента амбулаторен лист, в който е посочена датата за следващата имунизация, и др.).

Информация за неявилите се през настоящата година подлежащи на имунизация деца се предоставя от ОПЛ на РЗИ по електронен път веднъж годишно чрез сведение, съдържащо име, ЕГН и адрес на детето и телефонен номер на родителя или настойника/попечителя.

Промените са свързани с необходимостта от осъвременяване на националната имунизационна политика в съответствие с препоръките на Световната здравна организация и европейските имунизационни схеми.

 

За повече информация:

https://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135504228

 

 

 

РЗИ - ПЕРНИК