НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАДЪЛЖИТЕЛНАТА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕТО И ОТЧИТАНЕТО НА COVID-19

Пандемичното разпространение на новата инфекциозна болест COVID-19 изисква специално внимание относно регистрацията, съобщаването и отчитането ѝ. На основание чл. 63, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 29 от Наредба №21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести се издава Заповед №80-01-150/25.03.2020 г. на министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, която е публикувана на следния интернет адрес:

 

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/03/25/zapoved_rd-01-150.pdf