Допуска се влизането на територията на Република България на лица с цел обучение

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19, на основание Закона за здравето, Административнопроцесуалния кодекс и Решение №378 на Министерски съвет от 12 юни 2020 г., със Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г. министърът на здравеопазването отменя Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г. В новата заповед се допуска влизането на територията на Република България на лица, пътуващи с цел обучение за осъществяване на дейности по приключване на учебната 2019/2020 г., както и за практически обучения и изпити по практика и за подготовка на учебната 2020/2021 г., когато е невъзможно тези дейности да се реализират от разстояние.

Допуска се също влизането на територията на Република България на лица, пътуващи по хуманитарни причини, свързани с тях или техните съпрузи или лицата, с които живеят във фактическо съжителство, роднините по съребрена линия – до втора степен включително.

Заповедта влиза в сила от 01.07.2020 г.

Цялата заповед с противоепидемичните мерки са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, на следния интернет адрес:

https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/06/30/zapoved__rd-01-372-30062020_g.pdf