Указания относно назначаване, извършване и отчитане на високоспециализирани медико-диагностични изследвания (всмди) за установяване на COVID-19

Във връзка с продължаващото епидемично разпространение на COVID-19 и съгласно писмо на заместник-министъра на здравеопазването Жени Начева, РЗИ уведомява лабораториите, които извършват и отчитат резултатите от направените PCR тестове към „Националната информационна система за борба с Covid-19“, за следното:

 1. PCR тест, заплащан от НЗОК, се извършва от лабораторията само след представено "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4A. Датата на издаване на бл. 4А не може да е по-късна от датата на извършване на изследването.
 2. Лабораториите трябва да отчитат резултатите от PCR тестовете към „Националната информационна система за борба с Covid-19“ като подават регистрационния си номер (номерът, издаден от ИАМН/РЗИ).
 3. Във връзка с необходимост от сравнение между постъпилата от лабораториите информация в „Националната информационна система за борба с Covid-19“ и отчетената информация към Информационната система на НЗОК, е задължително правилното въвеждане в медицинския софтуер на лабораториите на всички данни от "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4A.

Да се извършва задължителен контрол на:

 • РЗИ код на лабораторията, извършила изследването (номерът, издаден от ИАМН/РЗИ);
 • Идентификатор на пациента – ЕГН/ЛНЧ/ССН, чужд осигурен;
 • УИН (цифров код) на лекар от РЗИ, назначил изследването;
 • Дата на пробонабиране;
 • Дата на резултат;
 • Дата на отчитане на резултатите;
 • Флаг за платеца – вписва се „РЗОК“, само при представено "Направление за медико-диагностична дейност" – бл. МЗ-НЗОК № 4A;
 1. Лабораториите извършващи тестове на лица за COVID-19 да въвеждат ежедневно в Национална информационна система за борба с COVID-19 информацията от всички проведени лабораторни изследвания (не зависимо то техния вид) за съответния ден до 22:00 часа.
 2. При възникнала техническа невъзможност, резултатите от тестовете да бъдат въведени в „Националната информационна система за борба с Covid-19“ в регламентирания срок, е допустимо резултатите от PCR тестовете да се отчетат не по-късно от 11 часа на следващия календарен ден.