Информационна система за контрол на медицинската експертиза, актуално към 15.10.2020 г.

На 15.10.2020 г. стартира Информационната система за контрол на медицинската експертиза, или Информационната база данни (ИБД). Тя ще обслужва цялостния процес по освидетелстване/преосвидетелстване пред органите на медицинската експертиза. Системата ще поддържа електронен профил на всички лица, които са били или са обект на медицинската експертиза. Чрез нея гражданите ще могат да получават издадените от общопрактикуващите лекари направления за ТЕЛК. Електронно, чрез КЕП (квалифициран електронен подпис) ще могат да се подават заявления за освидетелстване/преосвидетелстване. По електронен път ще се изпращат и различни уведомления между страните. В реално време всеки ще може да проследи напредъка по обработката на документите си на адрес:             https://ibd.mh.government.bg/

Входът в информационната система за контрол на медицинската експертиза за потребители лекари, ЛКК, РЗИ/РКМЕ, ТЕЛК, НЕЛК и НОИ е чрез КЕП и на следния адрес:https://ibd.mh.government.bg/Account/Login.

За граждани и освидетелствани лица, адресът е: https://ibd.mh.government.bg

 Всички направления за ТЕЛК след 15.10.2020 г. ще бъдат въвеждани и управлявани през ИБД. Регистрираните заявления или направления преди 15.10.2020 г., както и стартирали производства по оценката на ТНР/ВСУ (вкл. и тези, които са в съдебна фаза до постановяване на влязъл в сила акт на органите на медицинската експертиза), ще продължат по досегашния ред чрез текущата система ЕИСМЕ, до приключване на процеса на медицинската експертиза.
Допълнително до края на другата седмица ще бъде предоставена възможност за достъп и до Често задавани въпроси, за което ще Ви информираме своевременно. До 19.10.2020 г. ще бъде финализирана техническата спецификация за интеграция на медицинския софтуер с ИБД.

Информирам Ви, че за всякакви инциденти и несъответствия, следва да подадете сигнал в https://ps.is-bg.net/projects/eis-meb като за целта трябва да имате създаден профил с три имена и уникален имейл адрес. Инциденти и несъответствия ще бъдат съобщавани от РЗИ, РКМЕ, НЕЛК и НОИ. Списъкът на потребителите се подава към ИО АД от МЗ – Дирекция Електронно здравеопазване
При необходимост от консултации при работа с ИБД, моля да използвате телефон: 0700 14 220.

1. Ръководство на лекар от ЛКК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

2. Ръководство на ОПЛ/Дентален лекар за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)

3. Ръководство на ТЕЛК за работа с Информационна система за контрол на медицинската експертиза (ИСКМЕ)