На вниманието на жителите на с. Велковци, махала „Пали лула“

РЗИ – Перник Ви информира, че на 28.10.2020 г. са взети 5 броя проби питейна вода от частни домове в с. Велковци, махала „ Пали лула“. Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели.