НА ВНИМАНИЕТО НА ОПЛ - указание на общопрактикуващите лекари относно възможността за издаване на болничен лист за временна неработоспособност поради заболяване с COVID-19 или карантина

Съгласно чл. 37 (1)  от  Правилник за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. При карантина на болен или контактен осигурен, наложена съгласно разпоредбите за борба със заразните болести, болничен лист се издава еднолично от лекуващия лекар за срока на карантинния период.

(2) Когато осигурен се разболее през време на дадения му отпуск за карантина, независимо дали заболяването е поради болестта, за която е оставен под карантина, или поради друга болест, не следва да се издава друг болничен лист до изтичане на срока, за който е издаден болничният лист за карантина. Нов болничен лист се издава след този срок само ако временната неработоспособност поради заболяването продължава. Този болничен лист се означава като "Първичен", но ако заболяването е поради болестта, за която е наложена карантината, болничният лист се означава като "Продължение".

(3) Когато поради характера на извършваната работа осигуреният е отстранен от нея по нареждане на медицинските органи като преболедувал от заразна болест, като бацилоносител или поради контакт със заразноболен, болничният лист се издава еднолично от лекуващия лекар за сроковете, установени за съответните заразни болести. В тези случаи лицето представя служебна бележка от работодателя, че не може да се трудоустрои на друга подходяща работа.

             В болничният  лист:

              -на ред „Диагноза" се вписва с думи „карантина U07.1" и се посочва код по МКБ - „Z-29.8";

              -на ред „Причина за неработоспособността" се вписва „карантина" и се посочва код „12";

              -на ред „Режим на лечение" се отбелязва „Домашен-стаен";

               Не е необходимо лицето да се явява лично при лекаря за издаването на болничния лист; същият може да бъде издаден, но да се получи от ОПЛ и да се представи на работодателя след изтичане на срока на карантината;

               Всички граждани, на които органите на държавния здравен контрол (регионалните здравни инспекции) са препоръчали карантина в домашни условия, могат да получат болничен лист за срока на карантината от общопрактикуващия си лекар

              Общопрактикуващите лекари трябва да обяснят на всички лица под карантина, че не трябва да напускат домовете си и при поява на грипоподобни симптоми (повишена телесна температура; кашлица; затруднено дишане, треска и т.н.) трябва да се свържат по телефон с общопрактикуващия си лекар или със съответната регионална здравна инспекция, откъдето ще получат указания според случая.

При пациенти със симптоматика на COVID 19 до излизане на PSR теста ОПЛ може да издаде болничен лист с друга диагноза, а след получаване на положителен резултат -продължение на оставащите дни до 14. Съгласно - чл.23 а)- осигуреният е ползвал непрекъснат отпуск за временна неработоспособност за едно или повече заболявания до 14 календарни дни, разрешени еднолично от лекуващия лекар (лекар по дентална медицина)

След изтичането на 14-дни издадени от ОПЛ пациента  се изпраща  с талон за ЛКК за продължение на болничния лист.