На вниманието на жителите на гр. Перник и населени места захранвани от язовир „Студена“

РЗИ – Перник Ви информира: на 12.01.2021 г. и 13.01.2021 г. са взети 21 броя контролни проби питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Перник и населените места, захранвани от язовир „Студена“. Резултатите от анализите отговарят на изискванията на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели по контролираните физико-химични и микробиологични показатели. Водата е годна за пиене.