Предложение от МБАЛ „Рахила Ангелова“ АД за свободни длъжности за специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти по следните клинични специалности:

 1. Специалност „Акушерство и гинекология“ -1 място;
 2. Специалност „Педиатрия“ -1 място;
 3. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 10.04.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА СВОБОДНИ ДЛЪЖНОСТИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ

РЗИ-Перник Ви информира, че в МБАЛ „Р. Ангелова“ АД са обявени свободни длъжности за обучение на специализанти на места, които не финансират от държавата и са по следните клинични специалности:

 1. Специалност „Нервни болести“ -1 място;
 2. Специалност „Детски болести“ -1 място;
 3. Специалност „Хирургия“ -1 място;
 4. Специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ -1 място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за свободните длъжности следва да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.02.2022 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ МБАЛ „РАХИЛА АНГЕЛОВА“ АД ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗАНТИ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА, ФИНАСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА ЗА 2022 Г.

Във връзка с възможността на МБАЛ „Р. Ангелова“ да назначава специализанти по клинични специалности на места, финансирани от държавата през 2022 г., РЗИ-Перник Ви информира за предложените брой места за лекари - специализанти, които мога да бъдат назначени в лечебното заведение и клиничните специалности, по които да кандидатстват за провеждане на обучението:

1.      „Акушерство и гинекология“ - едно място;

2.      „Анестезиология и интензивно лечение“ - едно място;

3.      „Педиатрия“ - едно място.

Лицата, които желаят да кандидатстват за място по посочените специалности, могат да подадат писмено заявление до МБАЛ „Р. Ангелова“ АД в срок до 24.10.2021 г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

 1. За местата, финансирани от държавата, които се заемат с конкурси, могат да кандидатстват всички желаещи, независимо дали са били заявили интерес към тези места или не. Кандидатите, заявили интерес, не се ползват с предимство при заемането на определените места. Всички кандидати са равнопоставени. При конкурсите по Кодекса на труда подборът се извършва от съответната база за обучение, която ще е работодател на специализанта. При конкурсите по неклинични специалности и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ подборът на кандидатите се извършва по ред, определен от висшето училище.

Важно е да се отбележи, че специализантите, които се обучават на места, финансирани от държавата, нямат задължение след това да работят в страната или в конкретно лечебно заведение.

 1. Процедурата по определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата в срок до 15.08.2022г. включва следните няколко етапа:

              2.1. Първата стъпка е базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата на срочен трудов договор, да публикуват на интернет страницата си своите предложения за такива места. Това трябва да стане в срок до 20.03.2022 г.

              2.2. Потенциалните кандидати за така предложените места трябва да заявят писмено своя интерес към тях в съответната база за обучение в срок до 10.04.2022 г.

Указания по прилагането на Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различни

В частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, физическата годност на водачите се установява чрез:

 1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние; резултатите от медицинския преглед се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по нов образец съгласно наредбата. /Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1/
 2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите; заключението се нанася в Карта за оценка на физическата годност по нов образец; /Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2/; заключението е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.

Наредбата изрично определя заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията.

Наредбата изрично определя и заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).

Първоначалният медицински преглед се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор. В случай, че лицата са здравнонеосигурени прегледът може да се извърши от всеки общопрактикуващ лекар.

Водачите на МПС се разделят на следните групи:

 1. група 1 – водачите на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;
  2. група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 1 обхваща: оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, проверка за наличието на регистрирани заболявания.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност, определени в приложение към наредбата. В тези случаи лицата преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.

Заключенията на експертните органи подлежат на обжалване от страна на заинтересованите лица по следния ред:

 • срещу заключенията на общопрактикуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
 • срещу заключенията на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
 • срещу заключенията на ТЦЛЕК – пред Административния съд – София град, по реда на АПК.
 • ТОЛЕК и ТЦЛЕК следва да се произнесат по жалбите в 10-дневен срок.

 Указанията са разработени от РЗИ Перник и се дават на основание писмо на МЗ изх. № 03-08-708/17.07.2019г., относно резултати от наблюдение по метода „ таен клиент“.