ИНФОРМАЦИЯ ЗА КАНДИДАТИТЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО КЛИНИЧНИ СПЕЦИАЛНОСТИ НА МЕСТА ФИНАНСИРАНИ ОТ ДЪРЖАВАТА

  1. За местата, финансирани от държавата, които се заемат с конкурси, могат да кандидатстват всички желаещи, независимо дали са били заявили интерес към тези места или не. Кандидатите, заявили интерес, не се ползват с предимство при заемането на определените места. Всички кандидати са равнопоставени. При конкурсите по Кодекса на труда подборът се извършва от съответната база за обучение, която ще е работодател на специализанта. При конкурсите по неклинични специалности и по специалности за лица с професионална квалификация „лекар по дентална медицина“ подборът на кандидатите се извършва по ред, определен от висшето училище.

Важно е да се отбележи, че специализантите, които се обучават на места, финансирани от държавата, нямат задължение след това да работят в страната или в конкретно лечебно заведение.

  1. Процедурата по определяне на местата за специализанти, финансирани от държавата в срок до 15.08.2022г. включва следните няколко етапа:

              2.1. Първата стъпка е базите за обучение, които желаят да назначат специализанти на места, финансирани от държавата на срочен трудов договор, да публикуват на интернет страницата си своите предложения за такива места. Това трябва да стане в срок до 20.03.2022 г.

              2.2. Потенциалните кандидати за така предложените места трябва да заявят писмено своя интерес към тях в съответната база за обучение в срок до 10.04.2022 г.