Указания по прилагането на Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различни

В частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, физическата годност на водачите се установява чрез:

  1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние; резултатите от медицинския преглед се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по нов образец съгласно наредбата. /Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1/
  2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите; заключението се нанася в Карта за оценка на физическата годност по нов образец; /Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2/; заключението е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.

Наредбата изрично определя заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията.

Наредбата изрично определя и заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК).

Първоначалният медицински преглед се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор. В случай, че лицата са здравнонеосигурени прегледът може да се извърши от всеки общопрактикуващ лекар.

Водачите на МПС се разделят на следните групи:

  1. група 1 – водачите на МПС от категориите „АМ“, „А1“, „А2“, „А“, „B1“, „B“, „BЕ“ и „Ткт“;
    2. група 2 – водачите на МПС от категориите „С1“, „С“, „С1Е“, „СЕ“, „D1“, „D“, „D1Е“, „DЕ“, „Ттм“ и „Ттб“.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 1 обхваща: оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, проверка за наличието на регистрирани заболявания.

Първоначалният медицински преглед на лицата от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност, определени в приложение към наредбата. В тези случаи лицата преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.

Заключенията на експертните органи подлежат на обжалване от страна на заинтересованите лица по следния ред:

  • срещу заключенията на общопрактикуващия лекар – в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.
  • срещу заключенията на ТОЛЕК – в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;
  • срещу заключенията на ТЦЛЕК – пред Административния съд – София град, по реда на АПК.
  • ТОЛЕК и ТЦЛЕК следва да се произнесат по жалбите в 10-дневен срок.

 Указанията са разработени от РЗИ Перник и се дават на основание писмо на МЗ изх. № 03-08-708/17.07.2019г., относно резултати от наблюдение по метода „ таен клиент“.

 

 

 

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и председателите на ТЕЛК и ЛКК в обл. Перник

На вниманието на лечебните заведения за извънболнична помощ и председателите на ТЕЛК и ЛКК в обл. Перник

извършване на прегледи в извънболничната помощ от СБАЛОЗ - София област

“Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ (СБАЛОЗ-София област) ЕООД вече има възможност да извършва прегледи в извънболничната помощ.

На вниманието на изпълнителите на медицинска помощ от област Перник

С писмо до РЗИ гр. Перник, управителя на “Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания – София област“ (СБАЛОЗ-София област) ЕООД д-р Диана Йорданова ни уведоми, че лечебното заведение вече има възможност да извършва прегледи в извънболничната помощ, тъй като има сключен договор за оказване на извънболничната медицинска помощ през Диагностично-консултативен блок -  приемно-консултативните кабинети.

КОДОВЕ НА СПЕЦИАЛНОСТИ НА ЛЕКАРИ

Код

Лекар специалист

01

Акушерство и гинекология

04

Кожни и венерически болести

12

Медицинска онкология

25

Хирургия

 

Хирургичния кабинет, гинекологичния кабинет,  кожния кабинет и онкологичния кабинет се намират в сградата на „СБАЛОЗ-София област“ ЕООД:

 гр. София, бул. “Столетов“ № 67, на 500 м западно от централна гара.

Пациентите могат да бъдат насочвани за преглед с "Медицинско направление” – бл. МЗ-НЗОК № 3 за консултация или за провеждане на съвместно лечение.

За контакти: тел: 02 / 801 39 23; факс/тел: 02 / 832 11 56; е-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 Дирекция "Медицински дейности" - РЗИ гр. Перник

27 октомври 2017 г.