Важно: Промени в нормативната уредба, промяна в Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУРОМЕРКМЕ/

Във връзка с изменение и допълнение на Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУРОМЕРКМЕ/ приет с ПМС №83 от 26.04.2010 г. и изменен с ДВ бр.84 от 25.10.2019 г., Ви уведомяваме че:

 • Съгласно § 53 (4) и на основание чл. 7, ал. 4 от ПУРОМЕРКМЕ е необходимо да се представят предложения за съставите на ЛКК за 2020 година от лечебните заведение в Област Перник, в срок до 15 ноември 2019 г., по приложения образец /Приложение №1 към чл. 7, ал. 4/.
 • Предложенията трябва да бъдат изготвени съгласно изискванията на чл. 6 от ПУОМЕРКМЕ .
 • Заповедите за определяне на съставите на ЛКК за 2020 г., ще бъдат утвърдени от Директора на РЗИ гр. Перник до 30.11.2019 г.

 Предложение за определяне състава на ЛКК – образец Приложение №1 към чл. 7, ал. 4 от ПУОМЕРКМЕ.

Бланки (образци) за ЛКК

 Актуални списъци с ЛКК за 2020 г.

 • Списък на ЛКК на територията на обл. Перник за 2020 г.
 • Списък на ЛКК на територията на обл. Перник за 2021 г. към лечебни заведения за извънболнична помощ

Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност.

Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.

В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директора на РЗИ . Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани.

Лицата се освидетелстват от ЛКК след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, и медицински преглед.

Всички решения на ЛКК по експертизата на временната неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се вписват в ЛАК .

Заповедта на Директора на РЗИ за определяне състава на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) дава право за осъществяване на дейности по освидетелстване на лицата:

 • за продължаване на отпуск по болест над 14 дни;
 • за трудоустрояване за повече от един месец;
 • за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения;
 • за професионално ориентиране;
 • чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
 • когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
 • за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
 • за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.

Лекуващите лекари (лекарите по дентална медицина) подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.

Заповедта за определяне състава на ЛКК се издава за срок до 15 януари на следващата календарна година.

Образец: Приложение за определяне и промяна състава на ЛКК

Действието ù се прекратява с изтичане на срока или при настъпване на промяна в обстоятелствата с последващо издаване на нова Заповед на Директора на РЗИ за актуализация на предходната .

Списък на ЛКК в лечебните заведения за извънболнична помощ, адрес и работно време на заседаване на комисиите в област Перник за 2019 г. може да видите тук.

Личната амбулаторна карта (ЛАК) на всеки пациент трябва да бъде регистрирана с № и дата от личния лекар.

При установена временна неработоспособност в ЛАК на пациента се записват: номера на болничния лист, началото и продължителността на болничния лист.

В контролния лист (чл. 23, ал. 1, т.3 от ПУРОМЕРКМЕ, прикачен към ЛАК и предоставен от личния лекар) се описва болничния лист по следните реквизити: номер, начало и продължителност на временната неработоспособност, органа, който го е издал (лекуващ лекар или лекар по дентална медицина, ЛКК, по решение на ТЕЛК), и диагноза;

Контролният лист  се води задължително и е неразделна част от личната амбулаторна карта (ЛАК) на пациента.

Образец на контролния лист по чл. 23, ал. 1, т.3 от ПУРОМЕРКМЕ може да изтеглите тук.