Важно: Промени в нормативната уредба, промяна в Правилника за устройство и организация на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи /ПУРОМЕРКМЕ/

Бланки (образци) за ЛКК

 Актуални списъци с ЛКК

  • Списък на ЛКК на територията на обл. Перник за 2024 г. към лечебни заведения за извънболнична помощ

Медицинската експертиза включва експертиза на временната неработоспособност, експертиза на вида и степента на увреждане и експертиза на трайно намалената работоспособност.

Експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар, лекарски консултативни комисии (ЛКК), териториални експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от НЕЛК.

В лечебните заведения се създават лекарски консултативни комисии със заповед на директора на РЗИ . Лекарските консултативни комисии са общи и специализирани.

Лицата се освидетелстват от ЛКК след представянето на документ за самоличност, документи, съдържащи данни за заболяването и работоспособността им, и медицински преглед.

Всички решения на ЛКК по експертизата на временната неработоспособност, както и издадените болнични листове задължително се вписват в ЛАК .

Заповедта на Директора на РЗИ за определяне състава на Лекарска консултативна комисия (ЛКК) дава право за осъществяване на дейности по освидетелстване на лицата:

  • за продължаване на отпуск по болест над 14 дни;
  • за трудоустрояване за повече от един месец;
  • за снабдяване с помощни средства, приспособления и съоръжения;
  • за професионално ориентиране;
  • чиито болнични листове са издадени еднолично и са обжалвани;
  • когато са подали жалба срещу лекуващия лекар (лекар по дентална медицина) по повод неправилна оценка на работоспособността им и отказ да се издаде болничен лист;
  • за подготовка на документи и насочване към ТЕЛК при предхождаща временна неработоспособност;
  • за изготвяне на документи съгласно други нормативни актове.

Лекуващите лекари (лекарите по дентална медицина) подготвят всички необходими документи и докладват случаите на ЛКК, но не участват при вземането на решението.

Заповедта за определяне състава на ЛКК се издава за срок до 15 януари на следващата календарна година.