Отдел "Лабораторни изследвания"

Дейност на Отдел  „Лабораторни изследвания“:


1. извършва лабораторен контрол:
а) за обективизиране на държавния здравен контрол;
б) за осъществяване мониторинг на факторите на жизнената среда;
в) по искане на физически и юридически лица;
2. участва в дейността по анализиране и оценяване на данните за състоянието на факторите на жизнената среда и здравния статус на населението на територията на съответната област;
3. извършва изследвания, свързани с провеждане на мерки за ограничаване, намаляване и ликвидиране на негативните ефекти от въздействието на факторите на средата от екологични произшествия, аварии и бедствия върху здравето на населението;
4. изготвя комплексна документация във връзка с процедурите по акредитирането и преакредитирането на лабораториите;
5. осигурява високо качество на извършваната лабораторна дейност чрез спазване и поддържане изискванията на внедрената Система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO/IEС 17020;
6. осигурява изпълнението на изискванията за метрологична проследимост на използваните средства за измерване;
7. създава и поддържа база данни с резултати от лабораторните изследвания/ измервания и извършва периодичен анализ и оценка на данните;
8. участва в национални и международни изпитвания за пригодност.


ОТДЕЛ „ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” Е АКРЕДИТИРАН ОРГАН ЗА КОНТРОЛ  ВИД А   И ПРИТЕЖАВА
СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ  №37 ОКА, валиден до 19.08.2024 г.

ОБХВАТ НА АКРЕДИТАЦИЯ
І   Фактори на средата (работна и битова)
1. Вредни вещества  в атмосферен въздух
2. Химични агенти  във въздух на работна среда
3. Физични фактори
3.1. Микроклимат
3.2.  Осветление
3.3. Шум

ІІ Води
1. Вода за питейно-битови цели
2. Вода от плувни басейни
3. Повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
4. Природни води, предназначени за къпане
5. Минерални води


ІІІ   Храни
1. Мляко и млечни продукти
2. Детски храни
3. Зърнени храни
4. Млевни продукти
5. Хлебни изделия
6. Сокове, нектари, концентрати
7. Кафе, какао, чай
8. Захарни, сладкарски и шоколадови изделия
9. Мазнини
10. Месни продукти и консерви
11. Растителни консерви
12. Подправки
13. Зеленчуци и плодове
14. Готови ястия
15. Други хранителни продукти –сухи супи , пектин

ІV   Санитарно-микробиологичен контрол на работна среда
V    Козметични продукти и битови химични препарати
1. Козметични кремове за кожата/ кремове, емулсии, гелове/
2. Червило и моливи за  устни,  моливи за грим
3. Пудри, сенки и ружове
4. Шампоани
5. Козметични средства за устната кухина (пасти за зъби)
6. Сапуни тоалетни
7. Сапуни за пране
8. Препарати перилни синтетични прахообразни
9. Миещи препарати за домакински съдове
10. Почистващи препарати