При необходимост от консултации при работа с Информационната система за контрол на медицинската експертиза, моля да използвате телефон: 0700 14 220

Дейността по регистрация, обработка и съхраняване на здравната информация за освидетелстваните от ТЕЛК и НЕЛК лица се осъществява от Регионални картотеки на медицинските експертизи (РКМЕ). Регионалните картотеки на медицинските експертизи са структура на  Дирекция „Медицински дейности” на РЗИ.

    РКМЕ гр. Перник се намира на адрес:

гр. Перник, ул. „Брезник” № 2 и е разположена в сградата на старата Минна болница на втория етаж, на етажа на ТЕЛК Перник.

В  РКМЕ се подават документи за явяване пред ТЕЛК, освен на място и чрез лицензиран пощенски оператор, по следните поводи:
•    Първично освидетелстване за определяне процента на трайно намалена работоспособност / вид и степен на увреждане;
•    Редовно преосвидетелстване, когато, служебно повикано, лицето не се е явило в ТЕЛК;
•    Преосвидетелстване, когато се иска промяна на датата на инвалидизирането, срока на инвалидизирането, противопоказаните условия на труд или причинната връзка;
•    Предсрочно преосвидетелстване по повод влошено или подобрено здравословно състояние;
•    Преосвидетелстване по повод ползване на социални придобивки и други поводи, предвидени в нормативни актове;
•    Освидетелстване и преосвидетелстване на деца до 16 годишна възраст;
•    Освидетелстване по повод продължаване на временна неработоспособност;
•    Подаване на жалба срещу експертно решение на ТЕЛК пред НЕЛК в законоустановения 14 дневен срок (срокът започва да тече от датата на получаване на експертно решение на ТЕЛК);

Работното време с граждани е както следва:
•    Прием на документи за освидетелстване от ТЕЛК – всеки работен ден от 08:30 часа до 17:00 часа
•    Заверяване на екземплярите от експертните решения на ТЕЛК на гражданите с постановени над 50 % ТНР или ВСУ  - ежедневно в работното време на РКМЕ, след изтичане на 14-дневния срок от получаването.

телефони за контакт:

РКМЕ - 076/60-72-39

ТЕЛК - 076/687-348

Списъци на ТЕЛК І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти състав към МБАЛ "Рахила Ангелова" АД гр. Перник